วิชา ภาษาไทย ม.5 เทอม 1 (64)

Description

วิชาภาษาไทย ม.5 เทอม 1 มีทั้งหมด 4 บท ได้แก่ คำประพันธ์จากวรรณคดี/วรรณกรรม, คุณค่าจากวรรณคดี วรรณกรรม, การวิเคราะห์ประโยค การร้อยเรียงประโยค และการเพิ่มคำในภาษาไทย

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนจะได้เข้าใจเรื่องคำประพันธ์จากวรรณคดี/วรรณกรรม, คุณค่าจากวรรณคดี วรรณกรรม, การวิเคราะห์ประโยค การร้อยเรียงประโยค และการเพิ่มคำในภาษาไทย

Topics for this course

4 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ ๑ คำประพันธ์จากวรรณคดี วรรณกรรม
บทที่ ๒ คุณค่าจากวรรณคดี วรรณกรรม
บทที่ ๓ การวิเคราะห์ประโยค
บทที่ ๔ เพิ่มคำในภาษาไทย

About the instructor

0 (0 ratings)

123 Courses

10356 students

Free

Material Includes

  • -เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • ผู้เรียนจะได้เข้าใจเรื่องคำประพันธ์จากวรรณคดี/วรรณกรรม, คุณค่าจากวรรณคดี วรรณกรรม, การวิเคราะห์ประโยค การร้อยเรียงประโยค และการเพิ่มคำในภาษาไทย

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้น ม.5 เทอม 1