วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 (64)

Description

เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม และสื่อสาร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/
เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม
พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับต่างๆกิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์
อย่างมีเหตุผล
พูดและเขียนนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆตามความสนใจของสังคม
พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
เลือกใช้ภาษา น้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
1อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน คาพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

What Will I Learn?

 • มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
 • ต 1.2ม. 4-6/1และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่ในความ
 • สนใจของสังคม และสื่อสาร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
 • ต 1.2ม. 4-6/4พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/
 • เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม
 • ต 1.2ม. 4-6/5พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับต่างๆกิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์
 • อย่างมีเหตุผล
 • ต 1.3ม. 4-6/1พูดและเขียนนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆตามความสนใจของสังคม
 • ต 1.3ม. 4-6/3พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมทั้งให้
 • เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
 • ต 2.1ม. 4-6/1เลือกใช้ภาษา น้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
 • เจ้าของภาษา
 • ต 2.2ม. 4-6/1อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน คาพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของ
 • ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
 • ต 4.1ม. 4-6/1ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
 • ต 4.2ม. 4-6/1ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
 • ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

Topics for this course

1 Lessons

การสนทนา,หลักไวยากรณ์,การเขียน

ใบความรู้เรื่องการสนทนา,หลักไวยากรณ์,การเขียน

About the instructor

Free

Material Includes

 • ใบความรู้

Target Audience

 • มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1