วิชา คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2 (64)

Description

เนื้อหาเรื่องรูปทรง ปริมาตร กราฟ และสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถอธิบายรูปทรงต่างๆทางคณิตศาสตร์ และอธิบายกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นได้

Topics for this course

11 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องรูปทรง และกราฟ
VDO คลิปการสอน เรื่อง กราฟและระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร11:31
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องสถิติ
VDO คลิปการสอน เรื่อง สถิติ11:30
VDO คลิปการสอน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร11:31
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องความน่าจะเป็น
VDO คลิปการสอน เรื่อง ความน่าจะเป็นและเหตุการณ์11:31
VDO คลิปการสอน เรื่อง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์11:31
VDO ทบทวนบทเรียนความน่าจะเป็น11:31
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องตรีโกณมิติ
VDO คลิปการสอน เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ11:30

About the instructor

0 (0 ratings)

123 Courses

11373 students

Free

Material Includes

  • -เอกสารการนำเสนอ (power point)
  • -คลิป VDO

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถอธิบายรูปทรงต่างๆทางคณิตศาสตร์ และอธิบายกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นได้

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้น ม.3 เทอม 2