วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับมัธยมศึกษาปีที 1-6 (ม.1-ม.6 )

  • by admin
  • Course level: All Levels

Description

เรียนรู้และให้เข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปเป็นแนวในการดำรงอยู่และปฏิบัติตนได้

What Will I Learn?

  • - เพื่อเรียนรู้และให้เข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • - เพื่อให้สามารถนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปเป็นแนวในการดำรงอยู่และปฏิบัติตนได้

Topics for this course

2 Lessons

วิชาเศรษฐกิจพอเพียง?

- เพื่อเรียนรู้และให้เข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - เพื่อให้สามารถนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - เพื่อเป็นแนวในการดำรงอยู่และปฏิบัติตนได้
เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ม. 6 ภาคเรียนที่ 1
คลิปการสอน34:44

About the instructors

0 (0 ratings)

73 Courses

2542 students

0 (0 ratings)

121 Courses

6619 students

0 (0 ratings)

143 Courses

4810 students

Free

Material Includes

  • หนังสือออนไลน์ (PDF เวอร์ชั่น)
  • คลิปการสอน

Requirements

  • 1. การบูรณาการ
  • 2. ฟัง พูด อ่าน และเขียน

Target Audience

  • 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  • 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6