วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (64)

Description

ในช่วงเกิดวิกฤติการระบาดของไรรัสโคโรน่าหรือ โควิด 19 ผู้เรียนสามารถนาวิชาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงคือ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ
ความสาคัญของเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้าง

ประโยชน์ของเศรษฐกิจพอเพียง มีอะไรบ้าง

What Will I Learn?

  • ในช่วงเกิดวิกฤติการระบาดของไรรัสโคโรน่าหรือ โควิด 19 ผู้เรียนสามารถนาวิชาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร
  • 2. ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงคือ
  • 3. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ
  • 4. ความสาคัญของเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้าง
  • 5. ประโยชน์ของเศรษฐกิจพอเพียง มีอะไรบ้าง

Topics for this course

2 Lessons

เศรษฐกิจพอเพียง

ใบความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ใบความรู้เศรษฐกิจพอเพียง

About the instructor

Free

Material Includes

  • ใบความรู้

Target Audience

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5