วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 (64)

Description

การวางแผนการบริโภค
ควรกินอาหารโดยการปฏิบัติตาม “โภชนบัญญัติ 9 ประการ” ของกระทรวงสาธารณสุข
การบริโภคการบริการสุขภาพ ควรใช้บริการสุขภาพในสถานบริการที่ก าหนดไว้ในบัตรทองหรือในบัตรประกันสังคม
การบริโภคข้อมูลข่าวสาร ควรพูดคุยร่วมกันถึงข้อมูลข่าวสารที่ได้รับว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือไม่ มีการหลอกลวงขายสินค้าหรือไม่
การวางแผนการออกกาลังกาย ควรวางแผนการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ แบบค่อยเป็นค่อยไปไม่หักโหม ให้กาลังใจซึ่งกันและกัน ให้สนุกกับการออกกาลังกาย
การวางแผนการผ่อนคลายความเครียด มีหลายวิธีดังนี้
ทางานอดิเรกหรือกิจกรรมนันทนาการ
การนอนหลับ ควรนอนหลับให้ได้วันละ 8-10 ชั่วโมง
การปฏิบัติศาสนกิจ ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจอย่างสม่าเสมอเพื่อสร้างความมั่นคงในจิตใจและมีความพึงพอใจในชีวิต
การตรวจสุขภาพประจาปี ต้องตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งสาหรับบุคคลอายุ 30 ปีขึ้นไป

What Will I Learn?

 • การวางแผนการบริโภค
 • • ควรกินอาหารโดยการปฏิบัติตาม “โภชนบัญญัติ 9 ประการ” ของกระทรวงสาธารณสุข
 • • การบริโภคการบริการสุขภาพ ควรใช้บริการสุขภาพในสถานบริการที่ก าหนดไว้ในบัตรทองหรือในบัตรประกันสังคม
 • • การบริโภคข้อมูลข่าวสาร ควรพูดคุยร่วมกันถึงข้อมูลข่าวสารที่ได้รับว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือไม่ มีการหลอกลวงขายสินค้าหรือไม่
 • 2. การวางแผนการออกกาลังกาย ควรวางแผนการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ แบบค่อยเป็นค่อยไปไม่หักโหม ให้กาลังใจซึ่งกันและกัน ให้สนุกกับการออกกาลังกาย
 • 3. การวางแผนการผ่อนคลายความเครียด มีหลายวิธีดังนี้
 • • ทางานอดิเรกหรือกิจกรรมนันทนาการ
 • • การนอนหลับ ควรนอนหลับให้ได้วันละ 8-10 ชั่วโมง
 • • การปฏิบัติศาสนกิจ ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจอย่างสม่าเสมอเพื่อสร้างความมั่นคงในจิตใจและมีความพึงพอใจในชีวิต
 • 4. การตรวจสุขภาพประจาปี ต้องตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งสาหรับบุคคลอายุ 30 ปีขึ้นไป

Topics for this course

5 Lessons

หน่วยที่ 1 ดูแลตัวเราและครอบครัว

ใบความรู้หน่วยที่ 1 เรื่องดุแลตัวเราและครอบครัว

หน่วยที่ 2 ชีวิตลิขิตได้

หน่วยที่ 3 พื้นฐานการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ

หน่วยที่ 4 นันทนาการ สร้าสรรค์ชีวิตและสังคม

หน่วยที่ 5 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

About the instructor

Free

Material Includes

 • ใบความรู้

Target Audience

 • ชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 5