วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 (64)

Description

นักเรียนแบ่งกลุ่มกันศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากญาติผู้ใหญ่ หมอยาพื้นบ้าน ตาราโบราณหรือหนังสือใบลาน นิทาน วรรณคดีไทย แล้วนาข้อมูลมาอภิปรายร่วมกันในประเด็นต่อไปนี้
• อาหารพื้นบ้าน
• วิธีการออกกาลังกายแบบไทย ๆ
• เครื่องสาอางแบบไทย ๆ
• ยาสมุนไพร
• อื่น ๆ

What Will I Learn?

  • นักเรียนแบ่งกลุ่มกันศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากญาติผู้ใหญ่ หมอยาพื้นบ้าน ตาราโบราณหรือหนังสือใบลาน นิทาน วรรณคดีไทย แล้วนาข้อมูลมาอภิปรายร่วมกันในประเด็นต่อไปนี้
  • • อาหารพื้นบ้าน
  • • วิธีการออกกาลังกายแบบไทย ๆ
  • • เครื่องสาอางแบบไทย ๆ
  • • ยาสมุนไพร
  • • อื่น ๆ

Topics for this course

5 Lessons

หน่วยที่ 6 ภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ

ใบความรู้หน่วยที่ 6 ภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ

หน่วยที่ 7 สื่อโฆษณากับสุขภาพ

หน่วยที่ 8 การประกอบอาชีพอย่างปลอดภัย

หน่วยที่ 9 สุขภาพดี ไม่มีปัจจัยเสี่ยง

หน่วยที่ 10 ปลอดภัยแน่ แค่เปลี่ยนพฤติกรรม

About the instructor

Free

Material Includes

  • ใบความรู้

Target Audience

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5