วิชาสุขศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

  • by admin
  • Course level: Intermediate

Description

หน่วยที่ 1ระบบทางเดินอาหาร

ผู้เรียนได้รู้ระบบทางเดินอาหาร ประกอบด้วย ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ตับ ตับอ่อน ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก ดังภาพ

หน่วยที่ 2 : ชีวิตลิขิตได้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต
ครอบครัวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิตอย่างไร

หน่วยที่ 3 : พื้นฐานการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ

พื้นฐานการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ

หน่วยที่ 4 : นันทนาการ สร้างสรรค์ชีวิตและสังคม

หน่วยที่ 5 : การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

About the instructors

0 (0 ratings)

74 Courses

2922 students

0 (0 ratings)

123 Courses

11032 students

0 (0 ratings)

145 Courses

7680 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการเรียน

Target Audience

  • ผู้เรียนระดับมัยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1