วิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 (64)

Description

ระบุสารเป็นธาตุหรือสารประกอบ และอยู่ในรูปอะตอม  โมเลกุล หรือไอออนจากสูตรเคมีเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของแบบจำลองอะตอมของโบร์กับแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก3 ระบุคาบของธาตุ และระบุว่าธาตุเป็นโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ  กลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟหรือกลุ่มทรานซิชัน จากตารางธาตุ

What Will I Learn?

  • มาตรฐาน ว2.1
  • ตัวชี้วัด
  • 2.1.1 ระบุสารเป็นธาตุหรือสารประกอบ และอยู่ในรูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออนจากสูตรเคมี
  • 2.1.2 เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของแบบจำลองอะตอมของโบร์กับแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
  • 2.1.3 ระบุคาบของธาตุ และระบุว่าธาตุเป็นโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ กลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟหรือกลุ่มทรานซิชัน จากตารางธาตุ

Topics for this course

1 Lessons

เรื่องธาตุ , สารไฮโดรคาร์บอน

ใบความรู้เรื่องธาตุ,และสารไฮโดรคาร์บอน

About the instructor

Free

Material Includes

  • ใบความรู้

Target Audience

  • มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1