วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม 2

  • by admin
  • Course level: Intermediate

What Will I Learn?

  • เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกแหล่งทรัพยากรธรณี
  • เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีการพัฒนาและผลของการพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาและผลของการพัฒนาเทคโนโลยีต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

Topics for this course

1 Lessons

วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม 2

เอกสารประกอบการเรียน

About the instructors

0 (0 ratings)

73 Courses

1151 students

0 (0 ratings)

108 Courses

651 students

0 (0 ratings)

143 Courses

522 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการเรียน ( words)
  • เอกสารประกอบการเรียน (PP)

Target Audience

  • ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรีนที่ 2