วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่1เทอม 1

  • by admin
  • Course level: Intermediate

Description

ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงและสรุปเรื่องที่อ่านพร้อมแสดงความคิดเห็นเรื่องที่อ่านได้

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงและสรุปเรื่องที่อ่านพร้อมแสดงความคิดเห็นเรื่องที่อ่านได้

About the instructors

0 (0 ratings)

73 Courses

1729 students

0 (0 ratings)

121 Courses

3434 students

0 (0 ratings)

143 Courses

2609 students

Free