วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

  • by admin
  • Course level: Intermediate

Description

 เรื่อง  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

  1. มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ค  6.1  :

มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล    การสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ   และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

  1. สาระการเรียนรู้

              2.1  การวัดตำแหน่งของข้อมูล

2.2 การวัดการกระจายของข้อมูล

What Will I Learn?

  • สาระการเรียนรู้
  •               2.1  การวัดตำแหน่งของข้อมูล
  •               2.2 การวัดการกระจายของข้อมูล

About the instructors

0 (0 ratings)

74 Courses

2920 students

0 (0 ratings)

123 Courses

10855 students

0 (0 ratings)

145 Courses

7610 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

Target Audience

  • ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2