วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

 • by admin
 • Course level: Intermediate

Description

เรื่อง  การให้เหตุผลแบบอุปนัย 

การให้เหตุผล

กระบวนการซึ่งนำเอาข้อความหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เป็นเหตุหรือสมมติฐานมาวิเคราะห์และแจกแจงแสดงความสัมพันธ์หรือความต่อเนื่อง เพื่อทำให้เกิดข้อความใหม่หรือปรากฏการณ์ใหม่ซึ่งเรียกว่าผลสรุป หรือข้อยุติ ขบวนการเช่นนี้เรียกว่า การให้เหตุผล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

 1. การให้เหตุผลแบบอุปนัย ( Inductive Reasoning )
 2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย ( Deductive Reasoning )

What Will I Learn?

 • การให้เหตุผล
 • กระบวนการซึ่งนำเอาข้อความหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เป็นเหตุหรือสมมติฐานมาวิเคราะห์และแจกแจงแสดงความสัมพันธ์หรือความต่อเนื่อง เพื่อทำให้เกิดข้อความใหม่หรือปรากฏการณ์ใหม่ซึ่งเรียกว่าผลสรุป หรือข้อยุติ ขบวนการเช่นนี้เรียกว่า การให้เหตุผล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
 • 1. การให้เหตุผลแบบอุปนัย ( Inductive Reasoning )
 • 2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย ( Deductive Reasoning )
 • การให้เหตุผลแบบอุปนัย ( Inductive Reasoning )

Topics for this course

2 Lessons

วิชาคณิตศาสตร์

เอกสารประกอบการเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 1
คลิปการสอนวิชาคณิตศศาสตร์ ม.4 ภาคเรียนที่ 11:17:00

About the instructors

0 (0 ratings)

73 Courses

2915 students

0 (0 ratings)

123 Courses

10358 students

0 (0 ratings)

144 Courses

7380 students

Free

Material Includes

 • เอกสารประกอบการเรียน
 • คริปการสอน

Requirements

 • ผู้เรีนยเข้าใจ
 • การให้เหตุผล
 • กระบวนการซึ่งนำเอาข้อความหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เป็นเหตุหรือสมมติฐานมาวิเคราะห์และแจกแจงแสดงความสัมพันธ์หรือความต่อเนื่อง เพื่อทำให้เกิดข้อความใหม่หรือปรากฏการณ์ใหม่ซึ่งเรียกว่าผลสรุป หรือข้อยุติ ขบวนการเช่นนี้เรียกว่า การให้เหตุผล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
 • 1. การให้เหตุผลแบบอุปนัย ( Inductive Reasoning )
 • 2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย ( Deductive Reasoning )
 • การให้เหตุผลแบบอุปนัย ( Inductive Reasoning )

Target Audience

 • ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษ่าปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1