วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่1

  • by admin
  • Course level: Intermediate

What Will I Learn?

  • 2 อธิบายการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ และนำผลที่ได้ไปใช้
  • คาดการณ์ในสถานการณ์ที่กำหนดให้
  • มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
  • คณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
  • คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

Topics for this course

1 Lessons

วิชาคณิตศาสตร์

เอกสารประกอบการเรียน

About the instructors

0 (0 ratings)

74 Courses

2929 students

0 (0 ratings)

123 Courses

11373 students

0 (0 ratings)

145 Courses

7795 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประอบการเรียน file pdf
  • เอกสารประกอบการเรียน file pp

Target Audience

  • ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่6 ภาคเรียนที่ 1