วิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 (64)

Description

การบอกตำแหน่งที่ต่างๆนั้น ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถยืนยันได้ว่าตำแหน่งนั้นถูกต้องหรือไม่  ดังนั้นการกล่าวถึงตำแหน่งจะเป็นไปอย่างมีความหมาย สามารถบอกได้ทันทีว่า ตำแหน่งนั้นดีหรือไม่เพียงไรในกลุ่ม จึงได้มีการพัฒนาวิธีการบอกตำแหน่งที่ของข้อมูล โดยใช้ ควอร์ไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซนไทล์

What Will I Learn?

  • การบอกตำแหน่งที่ต่างๆนั้น ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถยืนยันได้ว่าตำแหน่งนั้นถูกต้องหรือไม่ ดังนั้นการกล่าวถึงตำแหน่งจะเป็นไปอย่างมีความหมาย สามารถบอกได้ทันทีว่า ตำแหน่งนั้นดีหรือไม่เพียงไรในกลุ่ม จึงได้มีการพัฒนาวิธีการบอกตำแหน่งที่ของข้อมูล โดยใช้ ควอร์ไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซนไทล์

Topics for this course

2 Lessons

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

ใบความรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
คลิปที่ 11:15:16

About the instructor

Free

Material Includes

  • ใบความรู้

Target Audience

  • มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2