วิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

  • by admin
  • Course level: Intermediate

Description

ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  ค่ากลางของข้อมูล   การจัดตำแหน่งที่ของข้อมูล   การวัดการกระจายข้อมูล

การแจกแจงปกติ  ค่ามาตรฐาน  การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ  พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  โดยปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการ  ในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผลการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะ  กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบครอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลาย  ตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา  และทักษะที่ต้องการวัด

What Will I Learn?

  • ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้
  • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ค่ากลางของข้อมูล การจัดตำแหน่งที่ของข้อมูล การวัดการกระจายข้อมูล
  • การแจกแจงปกติ ค่ามาตรฐาน การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ

Topics for this course

4 Lessons

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม 2

เอกสารประกอบการเรียน
คลิปการสอน (1)1:05:20
คลิปการสอน (2)1:06:13
คลิปการสอน (3)51:36

About the instructors

0 (0 ratings)

73 Courses

2915 students

0 (0 ratings)

123 Courses

10326 students

0 (0 ratings)

144 Courses

7375 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการเรียน
  • คริปการสอน

Requirements

  • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ค่ากลางของข้อมูล การจัดตำแหน่งที่ของข้อมูล การวัดการกระจายข้อมูล
  • การแจกแจงปกติ ค่ามาตรฐาน การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2