วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 (64)

Description

ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า
ระบบกระแสไฟฟ้าที่ใช้ตามอาคารบ้านเรือน
วงจรไฟฟ้า

วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่ใช้ในงานไฟฟ้า
การต่อสายไฟฟ้า
ความปลอดภัยในการใช่ไฟฟ้า
งานไฟฟ้าในบ้าน
การซ่อมแซมปลั๊กไฟ
การต่อสายดิน
การเดินไฟฟ้าภายในอาคาร

 

Topics for this course

4 Lessons

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ช่างไฟฟ้าในบ้าน

ใบความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ช่างไฟฟ้าในบ้าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 งานใบตอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 แผนผังสาระการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เทคโนโลยีกับอาชีพ

About the instructor

Free

Material Includes

  • ใบความรุ้

Target Audience

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2