วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 (64)

Description

ความสาคัญของการเป็นนักเรียนที่ดี
คุณสมบัติของนักเรียนที่ดี
คุณสมบัติเฉพาะ
คุณสมบัติพื้นฐานประโยชน์จากการปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาท ในฐานะสมาชิกของโรงเรียน
หน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของโรงเรียน
หน้าที่ของนักเรียนที่มีต่อครูอาจารย์
หน้าที่ของนักเรียนที่มีต่อเพื่อนนักเรียน
หน้าที่ของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียน

What Will I Learn?

 • ๑. ความสาคัญของการเป็นนักเรียนที่ดี
 • ๒. คุณสมบัติของนักเรียนที่ดี
 • ๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะ
 • ๒.๒ คุณสมบัติพื้นฐาน
 • ๓. ประโยชน์จากการปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาท ในฐานะสมาชิกของโรงเรียน
 • ๔. หน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของโรงเรียน
 • ๔.๑ หน้าที่ของนักเรียนที่มีต่อครูอาจารย์
 • ๔.๒ หน้าที่ของนักเรียนที่มีต่อเพื่อนนักเรียน
 • ๔.๓หน้าที่ของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียน

Topics for this course

5 Lessons

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน้าที่ของนักเรียน

ใบความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน้าที่ของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โรงเรียนของเรา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แปลงโฉมเสื้อผ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การถนอมอาหาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

About the instructor

Free

Material Includes

 • ใบความรู้

Target Audience

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1