ภาษาไทย (วิชาหลัก ม.6 เทอม 1)

 • by admin
 • Course level: Intermediate

What Will I Learn?

 • 1. อธิบายการสร้างความงามในภาษาด้วยวิธีต่าง ๆ ได้
 • 2. วิเคราะห์การใช้ความงามในภาษาจากข้อความและบทประพันธ์ต่าง ได้
 • 3. วิเคราะห์โวหารที่ใช้ในงานเขียนร้อยแก้วได้
 • 4. วิเคราะห์รสวรรณคดีไทย และวรรณคดีสันสกฤตได้

Topics for this course

2 Lessons

วิชาภาษาไทย

เอกสารประกอบการเรียน
แบบฝึกหัด

About the instructors

0 (0 ratings)

73 Courses

2915 students

0 (0 ratings)

123 Courses

10354 students

0 (0 ratings)

144 Courses

7380 students

Free

Material Includes

 • 1. อินโฟกราฟิก
 • 2. หนังสือออนไลน์ (PDF เวอร์ชั่น)

Requirements

 • 1. การบูรณาการ
 • 2. ฟัง พูด อ่าน และเขียน

Target Audience

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6