ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และราคา 1

Description

Topics for this course

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และราคา 1?

ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์: ทำให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและตลาดได้อย่างเป็นระบบ. สร้างทักษะการวิจัย: ส่งเสริมการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเข้าใจแนวโน้มของตลาดและความต้องการของลูกค้า. พัฒนาทักษะการสื่อสาร: สอนทักษะการสื่อสารทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถอธิบายและโปรโมตผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน. ส่งเสริมนวัตกรรม: ผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่ามักเกิดจากนวัตกรรม ดังนั้น, สอนนผู้เรียนให้มีทักษะทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์. ประยุกต์ใช้ความรู้ในทางปฏิบัติ: สอนผู้เรียนทำการศึกษาผลิตภัณฑ์จริงและประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับในการแก้ปัญหาและตอบสนองต่อท้องตลาด.

About the instructor

Free