ข้อสอบวัตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  • Total Enrolled 10
  • Last Update February 8, 2024

Topics for this course

ข้อสอบวัตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4?

ข้อสอบวัตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชา ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา
วิชา คณิตศาสตร์
วิชา ทัศนศิลป์
วิชา ประวัติศาสตร์
วิชา วิทยาศาสตร์

About the instructors

Free