ข้อสอบวัดระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (2566)

  • Total Enrolled 14
  • Last Update January 22, 2024

Topics for this course

ข้อสอบวัดระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เทอม 1?

ข้อสอบวัดระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เทอม 1
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
วิชาศิลปะ
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาประวัติศาสตร์

About the instructors

Free