ข้อสอบวัดระดับประถมศึกษาปี่ที่ 2

  • Total Enrolled 7
  • Last Update February 7, 2024

Topics for this course

ข้อสอบวัดระดับประถมศึกษาปี่ที่ 2?

ข้อสอบวัดระดับประถมศึกษาปี่ที่ 2
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชา คณิตศาสตร์
วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิชา ภาษาไทย (หลักภาษาและการใช้ภาษา)
วิชา ประวัติศาสตร์
วิชา ทัศนศิลป์
วิชา วิทยาศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา

About the instructors

Free