ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและผู้เรียนศูนย์การเรียน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ออนไลน์) อบรมในหัวข้อ 1.เรื่องการโฆษณา 2.เรื่ององค์ประกอบของการโฆษณา ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 13.00-1500 น. ผ่านช่องทาง Zoom meeting -อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย -อบรมพร้อมรับใบประกาศ

วันนี้ (31 ส.ค. 65) เวลา 09:30 น. นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษา พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และบุคลากรของศูนย์การเรียน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม กับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในส่วนภูมิภาค เช่น ร้อยเอ็ด หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี เข้าร่วมการประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาร่วมกัน

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและผู้เรียนศูนย์การเรียน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ออนไลน์) อบรมในหัวข้อ 1.เรื่องการสร้างแบรนด์ 2.เรื่องการตลาดออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-1500 น. ผ่านช่องทาง Zoom meeting -อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย -อบรมพร้อมรับใบประกาศ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และภาคีเครือข่ายศูนย์การเรียน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 ขอนแก่น สังกัด กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม โอกาสนี้ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และบุคลากรของศูนย์การเรียน ได้ทำการสัมภาษณ์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อพิจารณาจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการ หลักสูตร และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตอบสนองความต้องการการศึกษาต่อของผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรม เป็นรายบุคคลอีกด้วย

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรของศูนย์การเรียนในสังกัด ส.ก.ส.อ. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายเร่ร่อน จัดโดยสำนักงาน ก.ศ.น. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเด็กเร่ร่อน และพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้กับประชากรทุกกลุ่ม

๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

วันนี้ (11 สิงหาคม 2565) เวลา 09:30 น. นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะทำงานพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เพื่อพิจารณาจัดทำคู่มือแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม โดยมี นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธาน

วันนี้ (10 สิงหาคม 2565) นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ โดยร่วมประชุมหารือพร้อมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ และ ศูนย์ฝึกอบรมฯ – สถานพินิจฯในพื้นที่ภาคเหนือ ผ่านการประชุมทางไกลแบบออนไลน์ ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวมีภาคีเครือข่าย ได้แก่ ศูนย์การเรียนเดวิด คอลลินส์ เข้าร่วมการประชุมด้วย