อาจารย์กิตติ เจียม

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา และกิจกรรมการการเรียนการสอน ของผู้เรียน (กลุ่มผู้เรียนวันอังคาร) ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

https://stjbc-pathumthani.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/47566068-e35f-4367-a014-bccc24fca260.mp4 https://stjbc-pathumthani.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/36e104fa-de85-4f92-a5a2-20c94413ad0c.mp4 https://stjbc-pathumthani.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/979676bc-d7b6-4772-bf9e-57063f27f13a.mp4 https://stjbc-pathumthani.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/9ec6f95e-1a88-4734-8bd8-864c5a768137.mp4

กิจกรรมการเรียนการสอนศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 ผ่านzoom

https://stjbc-pathumthani.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/คณิต.mp4 https://stjbc-pathumthani.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/อัง.mp4 https://stjbc-pathumthani.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/ไทย.mp4

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ผ่านโปรแกรมzoom

https://stjbc-pathumthani.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/2c95d618-c5e9-405d-869a-6985a23423c0.mp4 https://stjbc-pathumthani.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/54de7591-50c0-4cf2-81e4-a0d79ada725a.mp4

11 สิงหาคม 2564 วันนี้ นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และตัวแทนคณะกรรมการ ร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการออนไลน์ครั้งที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 “การเรียนรู้ตลอดชีวิต: การพัฒนาที่ท้าทายในภาวะวิกฤต COVID-19” ในมิติของวงการศึกษา มิติสถานประกอบการ มิติของบุคคล โดยเวทีเสวนาให้ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก วิทยากร ดังนี้ 1.ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผู้ก่อตั้งสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม 2.รองศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3.ดร. เพิ่มสิทธิ์ นำประสิทธิผล ผู้ก่อตั้งบริษัท Modular Consulting , Coach ทางด้าน Designing Your Life

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา และกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียนศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี กลุ่มวันอังคาร ผ่านโปรแกรมzoom

https://stjbc-pathumthani.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/b0130a2e-7059-41f1-8ab3-79b3edd975f9.mp4 https://stjbc-pathumthani.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/9774246d-288f-4a92-9ca1-6dc869422a7c.mp4 https://stjbc-pathumthani.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/0e7b5978-4535-49b7-93b7-fd6782233e63.mp4

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา และกิจกรรมการสอบของผู้เรียน ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ผ่านโปรแกรมzoom