การอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการครูและเด็กนอกระบบการศึกษา: จิตวิทยาและการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กนอกระบบ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของผู้เรียน ตามวิถีชีวิตชุมชน เรียนรู้ชีวิตจริง ประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของชุมชน คลอง 12 ลำไทร

ได้เยี่ยมชมวัดพระวิสุทธิวงศ์ ตลาดเก่า 100 ปี และสถานีตำรวจเก่าลำไทร โดยมีวิทยากรชุมชน พี่กมล ธุวจิตต์ นำผู้เรียนของศูนย์การเรียนฯ เข้าชมและเรียนรู้ในวันนี้ ณ ชุมชนพระวิสุทธิวงศ์ คลอง 12