ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ยอห์น บอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่/การเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น (ผู้เรียนวันอังคาร) ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 สุราษฎร์ธานี ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *