ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมการสอบวัดผลประเมินผลให้กับ ศูนย์ฝึกเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *