ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครพนม และศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี (ผู้เรียนวันพฤหัส) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *