ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยวชนจังหวัดอุบล สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอยุธยา สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร สถาพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี (ผู้เรียนวันพฤหัส) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *