ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอยุธยา สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครพนม สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี และสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอยุธยา (ผู้เรียนวันพฤหัส) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *