ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวขนจังหวัดอยุธยา สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้เรียนวันพฤหัส) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *