ในพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ยอห์น บอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่/การเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี และ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กเยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี (ผู้เรียนวันพฤหัสบดี) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *