เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 65 นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์การเรียน และภาคีเครือข่ายศูนย์การเรียน เข้าติดตามและเยี่ยม รวมถึงให้กำลังใจผู้เรียนของศูนย์การเรียน ซึ่งอยู่ในความดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จากการติดตามและเยี่ยมผู้เรียน พบว่าผู้เรียนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมมีความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการศึกษาเรียนรู้ โดยคณะมีความหวังว่าผู้เรียนจะสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตและเป็นทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดและประเทศที่สำคัญต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *