เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมหารือการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้เรียนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต่อเนื่อง รวมถึง เป็นวิทยากรอภิปรายนำเสนอการดำเนินงานให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานการจัดการศึกษาให้ไปในทิศทางเดียวกัน โอกาสนี้ ผู้จัดการศึกษา ได้เข้าพบปะเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจในการเข้ารับการศึกษา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *