เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2566 ที่ผ่านมา นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษา พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เดินทางไปยังศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี เพื่อดำเนินจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งการวัดและประเมินผลโครงงานของผู้เรียนที่เป็นเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตามหลักสูตรของศูนย์การเรียน โอกาสนี้ได้เข้าพบปะพูดคุยกับผู้เรียนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการรับบริการทางการศึกษา โดยการจัดการศึกษาครั้งนี้ เป็นไปตามความร่วมมือระหว่างสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ กับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *