เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และภาคีเครือข่ายศูนย์การเรียน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 ขอนแก่น สังกัด กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม โอกาสนี้ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และบุคลากรของศูนย์การเรียน ได้ทำการสัมภาษณ์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อพิจารณาจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการ หลักสูตร และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตอบสนองความต้องการการศึกษาต่อของผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรม เป็นรายบุคคลอีกด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *