เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี เป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกรูปแบบศูนย์การเรียน เพื่อสื่อสารแนวทางและทำความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานสังกัดสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกอบรม อันจะส่งผลให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพ ตามความร่วมมือระหว่างผู้จัดการศึกษากับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีนางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม และผ่านการประชุมทางไกล Online

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *