เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี พร้อมด้วย นางอิสรี นวมบางขวัญ เจ้าหน้าที่ธุรการและบริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และคณะบุคลากร เข้าร่วมการประชุมพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สังกัด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เพื่อประชุมปรึกษาหารือกำหนดนโยบาย วางแผน แนวทางการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กับ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจากนางศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม โอกาสนี้ ผู้อำนวยการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ นอห์นบอสโก ปทุมธานี พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยม ติดตามการจัดการศึกษา รวมถึงให้กำลังใจผู้เรียนในสถานพินิจ ฯ อีกด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *