เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ร่วมกับ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นกบินทร์บุรี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนนทบุรี สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดบุรีรัมย์ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตรัง ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมในช่วงเช้าในหัวข้อเรื่อง “การออกแบบCanvaพื้นฐานเพื่อการผลิตสื่อ” อบรมโดยอาจารย์ ธนภัทร์ ขันธหัตถ์ ( อาจารย์ปฏิบัติการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) โดยมี ผอ.ชวดล ชัยวรวัช เป็นผู้ดำเนินรายการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *