เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้รับความร่วมมือจากผู้เรียน ครู และบุคลากรทุกท่าน การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะขาดไม่ได้เลยถ้าไม่มีสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ สนับสนุน รวมทั้ง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จังหวัดขอนแก่น สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น และ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุดร และศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรม เรื่อง การสร้างแบรนด์และการตลาดออนไลน์ ให้กับผู้เรียนในศูนย์การเรียน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ภาศุรันย์ ศรปาลีนันท์ ตำแหน่งประธานบริษัท L cosmetrick Co.,Ltd. ที่สระเวลามาให้ความรู้สำหรับผู้เรียนเราในวันนี้ ผ่าน zoom meeting

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *