เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ และผู้จัดการศึกษา พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี นำผู้เรียนของศูนย์การเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โครงการสังคมยิ้มได้จากพลังเด็กลำไทร จัดโดย สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลลำไทร ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาและขับเคลื่อนพื้นที่ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จัดขึ้น ณ ตลาดเก่า100ปี คลอง12หกวา และพื้นที่แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ บ้านสวนมีกิน เป็นต้น

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *