เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี พร้อมด้วย นางอิสรี นวมบางขวัญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและบริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และคณะ ลงพื้นที่ร่วมกันสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานกับผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะกลองพื้นบ้าน วัดโนนสว่าง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน กำหนดนโยบาย และแนวทางในการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กับ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *