สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) โดยนาง ศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมและผู้จัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรศูนย์การเรียน ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *