ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ยินดีกับผู้เรียนกลุ่มวัดนักบุญมาร์โก ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 นี้ และมีคุณพ่อบาดหลวง อาดรีอาโน เปโลซิน เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก เป็นตัวแทนมอบประกาศนียบัตร ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) นางศุภรดา ชัยวรวัช และผู้อำนวยการศูนย์การเรียนศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี นายชวดล ชัยวรวัช คุณครูและบุคลากรทุกท่านที่ช่วยส่งเสริมสบับสนุนส่งมอบโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้เรียนในศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก ปทุมธานี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *