วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ(ส.ก.ส.อ.) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นอย่างดี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *