วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี และศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโกปทุมธานี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ กิจกรรมวัดผลและประเมินผล กิจกรรมพบครูที่ปรึกษาผ่านโปรแกรม Zoom โดยผู้เรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *