วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี และศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษากิจกรรมการวัดผลและประเมินผล ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *