วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา กิจกรรมการการเรียนการสอน และกิจกรรมการสอบของผู้เรียน (กลุ่มผู้เรียนวันอังคาร) ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี และศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *