วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ (กลุ่มผู้เรียนวันอังคาร) กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา กิจกรรมวัดผลและประเมินผล ผ่านโปรแกรม Zoom โดยผู้เรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *